bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 25/04/2017 22:59:58

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

XV TORNEIG OBERT D’ESCACS ACTIUS

“VILA DE SANTA COLOMA DE QUERALT”

XIV Circuit Català d’oberts Internacionals (a/a)

Diumenge,  4 de juny de 2017 a les 9:30 del matí.

Sistema Suís a 8 rondes (partides a 15’+5”)

Local de joc: Teatre l’Estrella. C/ Montblanc nº 22

 QUADRE DE PREMIS

PREMIS TRAMS PER ELO CATALÀ   

HORARI DE JOC

 

1er classificat:  350 € + trofeu

2n classificat:   200 € + trofeu

3r classificat:    120 € + trofeu

4rt classificat:          100 € 

5è classificat:             90 € 

6è classificat:             80 € 

7è classificat:            70 €                      

8è classificat:            65 €   

1r jugador local:   trofeu

1r veterà (1957 i anterior) : 30 € + trofeu

1r sub-16 (2001-2002):  trofeu

1r sub-14 (2003-2004):  trofeu

1r sub-12 (2005-2006):  trofeu

1r sub-10 (2007.…..) :  trofeu

TRAM A:  2250-2400

1r       60 € + trofeu

2on    40 €

3er     20€

TRAM B:  2100-2249

1r       60 € + trofeu

2on    40 €

3er     20€

TRAM C: 1950-2099

1r       60 € + trofeu

2on    40 €

3er     20€

TRAM D: 1800-1949

1r       60 € + trofeu

2on    40 €

3er     20€

TRAM E:  inferior a 1800

1r       60 € + trofeu

2on    40 €

3er     20 €

 

 

 

 

Diumenge 4    de juny

 

Matí:

Ronda 1:   09:30 h.

 

Tarda:

Ronda 5:   16:00 h.

 

 

Trams d’ELO: El jugador sense elo català se li asignarà el tram corresponen al seu elo fide(feda) + 100 punts

EL TORNEIG SERÀ EVALUAT PER ELO FIDE RÀPIDES i ELO CATALÀ

INSCRIPCIONS:                              Sèniors:                          15 €

                                                            Sub-16 i Veterans:         10 €

Es considera jugador/a Sub-16 el/a nascud/a l’any 2001 i posteriors

Es considera jugador/a veterà/na el/a nascud/a l’any 1957 i anteriors

Els jugadors d’ELO Fide/Català igual ó superior a 2350 i els campions de catalunya 2017 (masculí i femení) tenen l’inscripció gratuïta

Inscripcions a:

E-MAIL: scqescacs@gmail.com

      646156018 Cisco Solà                       654095338  Salvador Barrot              659961519 Joan Àngel Vidal         

Tancament d’inscripcions:              dia 3 de juny a les 23:30 hores

      Organitza:

      Associació d´Escacs Santa Coloma de  Queralt.

      Col·laboradors:

      Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

      Amb el suport de:

      Federació Catalana d´Escacs – Delegació de Tarragona

BASES  DEL  TORNEIG

1.    Torneig obert a tots els jugadors amb llicència federativa en vigor.

2.    El sistema de joc serà un suís a 8 rondes . Els emparellaments es realitzaran informàticament.

3.    El ritme de joc serà de 15 minuts per jugador/a + 5 segons per jugada des del primer moviment.

4.    El jugador que no es presenti a una ronda, sense justificació i a criteri de l’organització, serà eliminat del torneig. El jugador que es presenti 15 minuts desprès de començada la ronda, perdrà la partida, tret que l’àrbitre decideixi un altre cosa. L’absència a dues rondes comporta la retirada del torneig. Els jugadors retirats o eliminats perden tots els drets que li otorguen aquestes bases.

5.    Els jugadors no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament tant dintre com fora de les instal.lacions esportives.

6.    Local de joc: Teatre L’Estrella. SANTA COLOMA DE QUERALT

7.    El local està adaptat per a persones amb discapacitat física,segons la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya.

8.    Dia de joc: 4 de juny de 2017 (Diumenge). Mati (9:30) i Tarda (16:00)

9.     El torneig  serà evaluat per ELO FIDE i ELO CATALÀ

10.  El rànquing es publicarà a la sala de joc. Es farà per ELO FIDE. S’admetran reclamacions al mateix fins a les 13:00 hores del dia 4 de juny de 2017.

11.  Desempats : Es sortejarà l’ordre d’aplicació dels dos següents desempats:

                  Buchholz Mitjà amb ajust Fide de contrincant virtual

                  Buchholz Total amb ajust Fide de contrincant virtual

En cas de persistir l’empat s’aplicarà, i per aquest ordre, el Resultat Particular, Progressiu-Acumulatiu fins les últimes conseqüencies, Performance Recursiva (54) i Sorteig.

12.  No està permès fer servir telèfons mòbils dins de la sala de joc sense autorització de l’àrbitre. El fet de sonar el telèfon del jugador comporta la pèrdua de la partida o l’expulsió de la sala de joc de l’espectador.

13.              Es farà us de rellotges digitals per un millor control i supervisió dels temps de joc dels participants. S’aplica l’APÈNDIX A: ESCACS RÀPIDS de les Lleis del Escacs i lo establert en l’apartat A4.

14.              Aquest torneig es regeix per les normes del XIV Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs “GRAN PREMI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA” en la categoria “a” i ”a”                                        (  http://escacs.cat/index.php/presentacio  ).

15.              Hi ha un imprès oficial de reclamació de la F.C.E. a disposició dels participants. Totes les reclamacions es faran per escrit, s’entregaran al director del torneig, abans de publicar l’aparellament de la següent ronda o en el termini màxim de 30 minuts després de la incidència.

16.              Les decisions de l'Àrbitre Principal seran inapel·lables. Les reclamacions sobre una decisió de l’àrbitre principal no impediran el desenvolupament de la competició i seran enviades, un cop finalitzat el torneig, al Comitè de Competició de la FCE per redimir les responsabilitats dels implicats.

17.              Director del Torneig:                Salvador Barrot Farré     

       Àrbitre Principal:                      Josep M Camell Jané  (A.F.)

            Àrbitre Adjunt:                          Francesc Solà Sendra (A.C.)

18.              L’import de la inscripció s’abonarà abans de la primera ronda. Els jugadors que no hagin abonat la inscripció podran ser retirats a la segona ronda.

19.              El lliurament de premis es durà a terme al finalitzar l’última ronda i serà obligatòria la presència dels jugadors premiats

20.              Els premis i trofeus no seran acumulatius i s’entregarà el de quantia més gran. Si un jugador pot accedir a dos trofeus, l’organització li assignarà el que cregui convenient.

21.              L’import dels premis s’entregarà per rigorós ordre de classificació. No seran, per tant, divisibles.

22.              Els premis no lliurats es consideraran perduts.

23.              L’organització es reserva el dret d’admissió, així com el de modificar l’import dels premis depenent del nombre d’inscripcions. Els premis definitius es comunicarà abans de començar la competició

24.              Tot allò no previst en aquestes bases es resoldrà d’acord amb la reglamentació de la Fide i FCE.

25.              Els jugadors autoritzen la publicació de les seves dades i fotografies als mitjants de comunicació que l’organització consideri adients per la difusió de l’esdeveniment.

26.            La participació en aquest torneig comporta la total acceptació d’aquestes bases.

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1