Bases i Premis

 

 

Art. 1er.- El Torneig es disputarà per Sistema Suís a nou rondes entre els dies 2 i 10 d'Agost de 2009 segons el calendari següent:

 

                                             1ª r.:    dia 2,   16'30 h. (Diumenge)

                                             2ª r.:    dia 3,   16'30 h. (Dilluns)

                                             3ª r.:    dia 4,   16'30 h. (Dimarts)

4ª r.:    dia 5,   16'30 h. (Dimecres)

5ª r.:    dia 6,   16'30 h. (Dijous)

6ª r.:    dia 7,   16'30 h. (Divendres)

7ª r.:    dia 8,   16'30 h. (Dissabte)

8ª r.:    dia 9,   16'30 h. (Diumenge)

9ª r.:    dia 10, 10'00 h. (Dilluns)

 

La seu serà el local “Saló La Flor”, Carretera de Ripoll 11.

 

 

Art. 2n.- El ritme de joc serà de 90 minuts per jugador per a tota la partida, més 30 segons per cada jugada realitzada. Els rellotges es posaran en funcionament a la hora indicada; aquells jugadors que no es presentin abans d’una hora se’ls donará la partida per perduda.

 

Art. 3r.- Els criteris per a la formació del rànquing inicial seran determinats per valoració objectiva de major a menor entre el ràtings coneguts de

 

·Rating FIDE

·Rating FEDA

·Rating Autonòmic.

 

Art. 4t.- La doble incompareixença d’un jugador o una incompareixença injustificada causaran la seva eliminació del torneig. Serà facultat de l'Organització eliminar el jugador que no es presenti a la primera ronda.

 

Art. 5è.- Tota reclamació a una decisió arbitral haurà de dirigir-se al Comitè d’apel·lació per escrit i com a molt tard una hora després de la finalització de la ronda en què es produís el fet objecte de la reclamació. Les decisions del citat Comitè seran fermes a tots els efectes.

 

Art. 6è.- Durant el transcurs de la primera ronda es designarà de comú acord entre el Director de Torneig i l'Àrbitre un Comitè d’apel·lació que estarà compost per:

 

a)    Tres jugadores titulares i dos suplents.

b)    El Director del Torneig (suplent: representant organitzatiu).

       Actuarà com a President d’aquest Comitè el Director   del Torneig.

 

Art. 7è.- Està prohibit l’ús de telèfons mòbils o de qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació, no permès per l’àrbitre, dins el recinte de joc. Els telèfons mòbils hauran de ser completament desconnectats a la sala de joc. A aquell jugador el mòbil del qual soni durant la partida, l'Àrbitre el penalitzarà amb la pèrdua d’aquesta. Serà l’àrbitre qui determini la puntuació de l’adversari. S’entendrà per sonar qualsevol so, sigui de trucada, missatge, alarma o un altre qualsevol, incloent la vibració del dispositiu.

 

Art. 8è.- Els aparellaments es realitzaran amb el programa Swiss Manager i quedaran exposats cada ronda a la sala de joc. Els enfrontaments de la primera ronda es faran públics en l'Acte d'Obertura del Torneig.

 

Art. 9è.- La quota d’inscripció haurà de ser abonada  abans de la primera ronda o en el transcurs d’aquesta, podent ser eliminats del torneig els participants que no complissin amb aquest requisit.

 

Art. 10è.- Els desempats per determinar la classificació final es resoldran pels criteris següents:

 

·Bucholz Total corregit: suma dels punts dels adversaris (*)

 

·Bucholz Brasiler corregit: suma dels punts dels adversaris, exceptuant el mas baix (*)

 

·Acumulatiu fins a les últimes conseqüències: suma progressiva dels punts que té un jugador cada  ronda. En cas d’empat es resten els punts de primera ronda, si segueix l’empat els de la segona, i així successivament.    

 

·Nombre de victòries.

 

          Als efectes dels sistemes marcats amb (*), les partides no jugades es consideraran com a taules.

 

L’ordre d’aquests criteris es decidirà mitjançant un sorteig realitzat immediatament després d’acabar l’ultima ronda.

 

Art. 11è.- La relació de premis és la següent:

 

                                   1r                                  1.200 € + Trofeu

                         2n                                    800 € + Trofeu  

                         3r                                     600 € + Trofeu

                         4t                                     450 €

                         5è                                     350 €

                         6è                                     300 €

                         7è                                     250 €

                         8è                                     200 €

                         9è                                     150 €

                       10è                                     100 €

 

  PREMIS PER TRAMS

                                

 

                                 1r. classificat Elo de 2300 a 2399                         100 €

                                 1r. classificat Elo de 2150 a 2299                           90 €

                                 1r. classificat Elo de 2000 a 2149                           75 €

                                 1r. classificat Elo de 1850 a 1999                           60 €

                                 1r. classificat Elo menor de 1849                            50 €

 

                                  1a. classificada femenina                                  Trofeu

                                  1r. classificat major de 60 anys                         Trofeu

                                  1r. classificat menor de 16 anys                        Trofeu

                                  1r. classificat “Club d´escacs Lillet”                   Trofeu                                        

                                                                                                          

 

          

·Els premis en metàl·lic no seran divisibles ni acumulables. Els trofeus sí que són acumulables.

· Per als premis especials per trams, es tindrà en compte en primer terme l' ELO FIDE, i si no n’hi hi ha l' ELO FEDA o català.

 

 

Art. 12è.- Aquest torneig es regirà per les presents Bases, les Lleis dels Escacs i per l’actua’l reglamentació de la FIDE, durant el desenvolupament de la competició.

 

Art. 13è.- El Torneig és vàlid per al còmput d' ELO FIDE, FEDA i FCE; així com per a l’obtenció de Normes.

 

Art. 14è.- L’organització es reserva el dret a modificar qualsevol punt d’aquestes bases.

 

Art. 15è.- La participació en el Torneig implica la total acceptació d’aquestes.

 

                                                                INSCRIPCIONS:

                                              Els preus de les inscripcions seran els següents:

 

                                                        Amb caràcter general                   30  €

                                                        Jugadors menors de 16 anys          20  €

                                                        Jugadors majors de 60 anys           20  €

 

L’inscripció serà gratuïta para GM's, MI's, i jugadors amb ELO superior a  2350  FIDE

 

          

                                                                   ANNEX: Competició per equips

 

 

 1. Paral·lelament al Torneig individual, es desenvoluparà una competició per equips de 4 jugadors, que es podran triar lliurement entre ells, independentment del club a què pertanyin. Els MI’s i GM's no podran participar-hi.

 

3. La puntuació de l’equip serà la suma total de les puntuacions dels seus integrants.

 

4. El sistema de desempat per a la Classificació Final serà el Bucholz Total. Si persistís l’empat es descartarà el pitjor resultat (4t. jugador), i així successivament.

 

5. Els equips hauran de ser presentats a l'Àrbitre o als organitzadors abans de la fi de la segona ronda.

 

6. Els premis per a aquesta competició seran d’un Trofeu per a cadascun dels integrants del primer equip classificat.

 

 

 

 

 

Director del Torneig:  Joan Barnola Espelt

Àrbitre Principal:       AI  Enio Bello

 

 

 

 

                                                              La Pobla de Lillet, a 1 de Juliol de 2009

                            

Inscripciones /inscripcions

Podeu apuntar-vos al torneig mitjançant:

a) Correu electrònic

josepsalvador@gmail.com

jbespelt@yahoo.es

amelchor@eresmas.net

 

b) Telèfon

Josep Salvador Casals:    630625152

Joan Barnola:                    608095814

Alejandro Melchor:            934736408

General Soler:                    938236002


 

 

 


 

 

1