bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 

 Actualizado con fecha: 14/07/2014 09:34:28

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

III Obert Memorial Xavier Chavarria

Bases del torneig:

1. El torneig es disputarà pel Sistema Suís FIDE a nou rondes al local del Club Tres Peons, carrer Ros de Olano 9 de Barcelona .

2. El torneig es disputarà en dos grups:

Grup A: Obert a tots els jugadors. Vàlid per elo  català i normes de MC.

Grup B: Obert per a tots els jugadors amb un elo català inferior a 1950. Vàlid per Elo català .

   Un jugador pot demanar jugar en el grup superior. Si la inscripció no indica res, el jugador  serà inclòs al grup que li correspon pel seu Elo català.    

   El torneig està limitat a un màxim de 111 jugadors.  El ranking inicial de cada grup es formarà tenint en compte l’Elo català

3. Els aparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager”.

4. Els dies de joc seran els dimecres de cada setmana, del 1 d’octubre al 26 de novembre de 2014 ambdós inclosos.

5. Les rondes començaran a les 19,15 hores

6. El ritme de joc és de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per cada jugada efectuada.

7. Premis :

1. - GRUP A:

primer classificat 250  euros i trofeu

segon classificat   150 euros i trofeu

tercer classificat     80 euros i trofeu

quart classificat      60 euros

S’estableix un tram Elo fins 2050:
Primer                    60 euros i trofeu
Segon                     30 euros

2. - GRUP B:

Primer classificat   60 euros i trofeu

Segon classificat    30 euros i trofeu

Tercer classificat               trofeu

Per distribuir els/les jugadors/es en les categories de franges d'ELO es tindrà en compte, l'ELO català.

Els/les jugadors/es només podran competir per als premis de la seva franja, no podent optar a la franja superior.

 Si un jugador amb dret a premi pel seu tram d’Elo, ha aconseguit també un dels  premis a la classificació general, el seu lloc en el tram d’Elo serà ocupat pel següent classificat

8. Formes d'inscripció:

A) Telefònicament:    655 056 506

B)  Per mail a:          trespeons@gmail.com

 

 

9. Drets d'inscripció:

quota d'inscripció. general.......................28 €

majors de 65, i menors de 18 anys..........23 €

socis del Tres Peons .......................... .....18 €

titulats internacionals.(FIDE.).................gratuït

socis del Tres Peons amb Elo Cat.>2200..gratuït

Descompte ( de 2 euros) :

Si es fa el pagament de la inscripció abans del dia 29 de setembre, mitjançant un ingrés al compte de la Caixa número 2100-3436-58-2100211798, indicant el nom, i cognoms, els drets d’inscripció seran de 2 euros inferiors als esmentats       

10.  L'organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció.

11 . La inscripció quedarà tancada quan s’arribi a la xifra de 111 jugadors, a partir d’aquest moment s’obrirà una “llista de jugadors en espera de poder cobrir possibles baixes dels jugadors inscrits”.

Les inscripcions no es consideraran en ferm, fins el moment en que s'hagi efectuat el pagament dels drets corresponents,. Els nous jugadors que substitueixin els eliminats, entraran a la segona ronda amb 0 punts.

12 . Qualsevol jugador/a que es presenti davant del seu tauler amb més de trenta minuts de retard, en relació a l’hora d’inici previst de la ronda, perdrà la partida per incompareixença. Si no es presenta a la primera ronda, o a dues rondes seguides o alternes quedarà eliminat, excepte que l’àrbitre decideixi el contrari.

13. Els byes no es bonificaran i es podran sol·licitar a l’àrbitre abans de la finalització de la ronda anterior, amb un màxim de dos per tot el torneig, .

14.  Lliurament dels Premis :

Els premis en metàl·lic i els trofeus es lliuraran el divendres 28 de novembre a les 20,30 hores, per estricte ordre de classificació. Els premis no són acumulables i tan sols es lliuraran als guanyadors que els recullin personalment en l’acte de lliurament de premis.

 

15. Desempats: per qualsevol lloc de la classificació general s’empraran els sistemes: Bucholz brasiler (ajust FIDE: partida contra contrari virtual), Bucholz mitjà (ajust FIDE: partida contra contrari virtual), Nombre de victòries i Progressiu fins a les últimes conseqüències. L’ordre de aquests criteris es decidirà mitjançant un sorteig que es realitzarà immediatament desprès de acabar l’última ronda

 

16. El director del torneig es el Sr.Joan Galceran                                                                       ,  l’àrbitre principal  serà el Sr.Daniel Leiro.

17. Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit al Comitè d’Apel·lació, que estarà format pel director del torneig i tres jugadors/es escollits/des entre els/les participants. Les decisions d'aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.

17. Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per a tornejos oberts.

18. El torneig quedarà suspès quan  motius de força major impedissin el seu desenvolupament o si no s’inscriuen el nombre mínim de 50 jugadors, en aquests casos, la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets cobrats.

19. Els participants autoritzen a ser enregistrats/fotografiats amb finalitats informatives i de promoció.

20. La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes  

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1